Genel:

PM ekonomiyi kendi dinamikleri ile gerçek bir sınav alanı olarak görür. Türkiye, sadece “küresel ticaretten payını alan kısır bir ekonomi” olarak nitelendirilmeyecek kadar güçlüdür ve değerlendirildiğinde dünyaya çok önemli katkı sunabilecek altyapı ve insan gücüne sahiptir.

Halen ekonomiler büyümekle ilgili politikaları üzerine yarış yapmaktadırlar. Her biri kendi doğasına uygun yöntemler bulmuş ve geliştirmişlerdir.

PM temelde, ileri demokrasi içindeki şeffaflık ve eşitlik anlayışıyla teminat altına alınmış özgür bir toplumun kapsayıcılığında ve bu doğal ikliminde gelişeceğini ileri sürer. Serbest piyasa şartlarının, hak ve hukukun birlikte cereyan ettiği bireysel çabayı en üst seviyeye çıkaran bir anlayış benimsenmektedir.

Paylaşan bir ekonomi anlayışı yaygınlaştırılmalıdır.

İnşaat çok önemli ve bel bağlanacak bir ekonomik büyüme stratejisi değildir.

Ekonomik Eşitlikler:

Memleketin bir tarafı diğerine oranlar her alanda farklı muamele göremez. Vergide, teşvikte, harcama kalemlerinde ve insan gücü yönetiminde her konuda eşitlik uygulanacaktır.

Finans:

İstanbul potansiyeli ve konumuyla bölgede önemli bir finans merkezi olacaktır.

Maliye:

Vergi düzenekleri tekrar incelenecektir. Dolaylı verginin kazanç-kayıp konusu incelendikten sonra oranının düşürülmesi yoluna gidilecektir.

Kalkınma:

Kalkınmak üreterek olur. Stratejik bir hammaddemiz yoksa ara ve mamul madde üretmek gerekir, bilişim ve dijital sektörlerde geri kalmamak gerekir; dizayn, kavram, standart, fikir üretmek ve bunların mülkiyetlerini küresel düzeyde elde tutmak gerekir.

Fason ürünlerde, taşeronlukta ve hizmet işlerinde iyi olmak demek, kalkınmanın yolu açık demek değildir. En temel konularda, örneğin tarım ve hayvancılıkta dahi sorunlar var.

Büyüme:

Bugünün icaplarına göre sürdürülebilir büyüme şarttır. Dünya Bankası raporlarına göre bir listeleme yapalım. Sürdürülebilir büyümenin beş şartı:

  • Piyasada hissedilir şekilde makro-ekonomik istikrarın tesisi gerekir.
  • Gerekli yapısal değişiklikler zamanında ve özenle yapılmalıdır. Bu çabalar piyasanın uyumluluğuna göre düzenlenmelidir.
  • Dışa açılmak için her adım dikkatlice atılmalıdır. Kaldıraç etkisi ve disiplin adına gerekli düzenlemeler yapılır.
  • Geleceğe odaklanan yatırımlar gerekmektedir. Bugünden geleceğe uyum sağlayan yatırımlar özenle yönetilir.
  • Liderlik ve yönetim etkinliği şarttır.

Türkiye’nin büyümesi için gerekli olan ileri demokrasinin inşası ve hükümetlerin etkinliği hususları en başta alınması gereken tedbirleri içerir. Olgun ve etkin politika ekonominin ilk adımıdır.